Paslaugų teikimo sąlygos

 1. APŽVALGA

„Innovatio“ su jumis sudaro šią Bendrąją paslaugų teikimo sutartį (toliau – „Sutartis“), kuri įsigalioja nuo tos dienos, kai naudosite šią svetainę („Svetainė“) arba nuo elektroninio sutikimo dienos. Šioje Sutartyje yra nustatomos bendrosios Svetainės naudojimo sąlygos, taip pat produktų ir paslaugų, perkamų ar pasiekiamų per šią Svetainę (individualiai ir bendrai vadinamų „Paslaugomis“) naudojimo sąlygos, kurios papildo (bet nepakeičia) specifinių sąlygų, taikomų specifinėms Paslaugoms.

Jūsų naudojimasis šia Svetaine ir elektroninis šios Sutarties patvirtinimas reiškia, kad jūs perskaitėte, suprantate, pripažįstate ir sutinkate laikytis šios Sutarties bei toliau išvardytų taisyklių, įskaitant „Privatumo politiką“ ir taikytinas „Produktų“ sutartis, kurios yra šios Sutarties sudėtinė dalis.

Terminai „mes“, „mus“ arba „mūsų“ reiškia „Innovatio“. Terminai „jūs“, „jūsų“, „Vartotojas“ arba „Klientas“ reiškia bet kurį asmenį ar subjektą, kuris sutinka su šia Sutartimi, turi prieigą prie jūsų paskyros arba naudojasi Paslaugomis. Nė viena šios Sutarties nuostata neturėtų būti laikoma kaip suteikianti kokias nors teises trečiajai šaliai.

„Innovatio“ gali pagal savo vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą bet kuriuo metu pakeisti šią Sutartį ir bet kurias čia įtrauktas taisykles ar susitarimus, ir tokie pakeitimai įsigalioja iškart po to, kai jie paskelbiami šioje Svetainėje. Jūsų naudojimasis šia Svetaine ar Paslaugomis po tai, kai atliekami tokie pakeitimai, reiškia jūsų sutikimą su paskutine šios Sutarties versija. Jei nesutinkate laikytis paskutinės šios Sutarties versijos, nenaudokite (arba toliau nebenaudokite) šios Svetainės ar mūsų Paslaugų. Be to, „Innovatio“ gali kartais pranešti jums apie šios Sutarties pakeitimus el. paštu, todėl labai svarbu, kad jūsų Pirkėjo paskyros („Paskyra“) informacija būtų visuomet atnaujinta. „Innovatio“ neprisiima jokių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl to, kad jums nepavyko gauti pranešimo el. paštu, jei tai įvyksta dėl neteisingo el. pašto adreso.  

 1. TINKAMUMAS. ĮGALIOJIMAI

Ši Svetainė ir Paslaugos yra skirtos tik tiems Vartotojams, kurie pagal galiojančius įstatymus gali sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis. Naudodamiesi šia Svetaine ar Paslaugomis, jūs esate ir garantuojate, kad esate: (i) bent aštuoniolikos (18) metų; ii) kitaip pripažintas galinčiu sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis pagal taikytinus įstatymus; iii) nesate asmuo, kuriam draudžiama pirkti ar gauti Paslaugas pagal Lietuvos įstatymus ar kitą taikomą jurisdikciją. Jei šią Sutartį sudarinėjate juridinio asmens vardu, jūs turite ir garantuojate, kad turite teisinį įgaliojimą įpareigoti tokį juridinį asmenį laikytis šioje Sutartyje nustatomų sąlygų, ir, tokiu atveju terminai „jūs“, „jūsų“, „Vartotojas“ arba „Klientas“ nurodo tokį juridinį asmenį.  

Jei po to, kai elektroniniu būdu sutinkate su šia Sutartimi, „Innovatio ” nustato, kad neturite įgaliojimų atstovauti juridinį asmenį, jūs būsite asmeniškai atsakingas už šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimo įsipareigojimus. „Innovatio“ neatsako už nuostolius ar žalą, kylančią dėl „Innovatio“ pasitikėjimo bet kokiais nurodymais, pranešimais, dokumentais ar komunikacijomis, kuriuos „Innovatio“ laiko pagrįstai tikrais ir kilusiais iš jūsų juridinio asmens įgaliotojo atstovo. Jei yra pagrįstų abejonių dėl tokio nurodymo, pranešimo, dokumento ar komunikacijos autentiškumo, „Innovatio ” pasilieka teisę (bet neprisiima pareigos) reikalauti iš jūsų papildomo patvirtinimo. Jūs taip pat sutinkate laikytis šios Sutarties sąlygų transakcijų, kurias atliekate jūs, bet kas, veikiantis kaip jūsų atstovas, ar bet kas, kas naudojasi jūsų paskyra ar Paslaugomis, metu, nesvarbu, ar jūs tam esate suteikę leidimą, ar ne.

 1. PASKYROS. DUOMENŲ PERSIUNTIMAS Į UŽSIENĮ

Paskyros. Norint pasiekti kai kurias šios Svetainės funkcijas arba naudotis kai kuriomis Paslaugomis, jums reikės sukurti Paskyrą. Jūs pareiškiate ir garantuojate „Innovatio“, kad visa informacija, kurią pateikiate kuriant Paskyrą, yra tiksli, atnaujinta ir išsami, ir kad jūsų Paskyros informacija bus tiksli, atnaujinta ir išsami. Jei „Innovatio“ turi pagrindo manyti, kad jūsų Paskyros informacija yra neteisinga, netiksli, pasenusi ar neišsami, „Innovatio“ pasilieka teisę pagal savo vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą, sustabdyti arba nutraukti jūsų Paskyros galiojimą. Jūs esate vienintelis atsakingas už jūsų Paskyroje vykstančią veiklą, nesvarbu, ar esate tam suteikęs leidimą, ar ne, ir turite saugoti savo Paskyros informaciją, įskaitant, be apribojimų, savo kliento numerį / prisijungimo vardą, slaptažodį, mokėjimo būdą (-us) (kaip apibrėžta toliau). Saugumo sumetimais „Innovatio“ rekomenduoja keisti kiekvienos Paskyros slaptažodį bent kartą per šešis (6) mėnesius. Turite nedelsiant informuoti „Innovatio ” apie bet kokį saugumo pažeidimą arba neteisėtą jūsų Paskyros naudojimą. „Innovatio“ neatsako už jokius nuostolius, kuriuos patiriate dėl neteisėto jūsų Paskyros naudojimo. Tačiau jūs galite būti atsakingas už bet kokius nuostolius, kuriuos dėl jūsų Paskyros patirs „Innovatio ” ar kiti, nesvarbu, ar nuostolius sukėlėte jūs ar jūsų įgaliotasis asmuo, ar neįgaliotasis asmuo.  

Duomenų perdavimas užsienyje. Jei lankotės šioje Svetainėje iš kitos šalies nei ta, kurioje yra mūsų serveriai, jums komunikuojant su mumis, jūsų informacija (įskaitant jūsų Paskyros informaciją) gali būti perduota per tarptautines ribas. Apsilankę šioje Svetainėje ir komunikuodami su mumis elektroniniu būdu, jūs sutinkate su tokiu informacijos perdavimu.

 1. SVETAINĖS / PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS

Priklausomai nuo šios Sutarties sąlygų ir kitų mūsų taisyklių bei procedūrų, mes dėsime komerciškai racionalias pastangas, kad ši Svetainė ir Paslaugos būtų teikiamos dvidešimt keturių (24) valandų per dieną, septynių (7) dienų per savaitę pagrindu. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad kartais ši Svetainė gali būti nepasiekiama arba neveikianti dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, įrangos gedimus, periodiškai atliekamą techninę priežiūrą, remonto ar keitimo darbus, kurių mes galime laikas nuo laiko imtis, arba priežasčių, kurių mes pagrįstai negalime kontroliuoti arba kurios nėra pagrįstai numatomos, įskaitant, bet neapsiribojant, telekomunikacijų ar skaitmeninių perdavimo ryšių trikdžius, priešiškas tinklo atakas, tinklo perkrovas ar kitus gedimus.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes negalime kontroliuoti šios Svetainės nenutrūkstamu ar nepertraukiamu pagrindu, ir kad neprisiimame dėl to jokios atsakomybės prieš jus ar bet kurią kitą šalį.

 1. BENDROSIOS VEIKLOS TAISYKLĖS

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad:

 1. jūsų naudojimasis šia Svetaine ir Paslaugomis, įskaitant bet kokį pateiktą turinį, atitiks šią Sutartį ir visus taikomus vietos, valstybės, nacionalinius ir tarptautinius įstatymus bei taisykles;
 2. nerinksite (arba neleisite niekam kitam rinkti) jokio Vartotojų turinio (kaip apibrėžta žemiau) arba jokios neviešos ar asmenį nustatančios informacijos apie kitą Vartotoją, ar bet kokį kitą asmenį, ar subjektą be jų išankstinio raštiško sutikimo;
 3. nenaudosite šios Svetainės ar Paslaugų tokiu būdu (kaip nustatė „Innovatio“ pagal savo vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą), kaip veikla, kuri:
  1. yra neteisėta, propaguoja arba skatina neteisėtą veiklą;
  2. propaguoja, skatina ar užsiima vaikų pornografija arba vaikų išnaudojimu;
  3. propaguoja, skatina ar užsiima terorizmu, smurtu prieš žmones, gyvūnus ar turtą;
  4. propaguoja, skatina ar vykdo bet kokį šlamšto ar kitą nepageidaujamų masinių el. laiškų siuntimą, kompiuterių ar tinklų įsilaužimą ar gadinimą;
  5. propaguoja, skatina ar pardavinėja, ar platina receptinius vaistus be galiojančio recepto;
  6. pažeidžia kito Vartotojo ar kito asmens, ar subjekto intelektinės nuosavybės teises;
  7. pažeidžia kito Vartotojo ar kito asmens, ar subjekto privatumo, ar viešumo teises arba pažeidžia bet kokią konfidencialumo pareigą, kurią jūs turite kitam Vartotojui ar kitam asmeniui, ar subjektui;
  8. kišasi į šios Svetainės arba šios Svetainės Paslaugų veiklą;
  9. turi arba įdiegia bet kokius virusus, kirminus, klaidas, „Trojos arklius“, kriptovaliutos gavėjus ar kitą kodą, bylas ar programas, skirtas ar galinčias naudoti daug išteklių, trikdančias, gadinančias ar apribojančias bet kokios programinės įrangos ar aparatūros funkcionalumą;
  10. vartoja klaidingą ar apgaulingą kalbą arba nepagrįstus ar lyginamuosius teiginius dėl „Innovatio“ arba „Innovatio“ Paslaugų;
  11. jokioje terpėje nekopijuosite ar neplatinsite jokios šios Svetainės ar Paslaugų dalies, išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai leidžia „Innovatio“.
 4. nemodifikuosite ar nekeisite jokios šios Svetainės ar Paslaugų dalies, randamos šioje Svetainėje ar bet kurioje su ja susijusioje technologijoje;
 5. nesijungsite prie „Innovatio“ turinio (kaip apibrėžta toliau) ar Vartotojų turinio per bet kurią technologiją ar priemones, išskyrus pačią Svetainę arba kaip nurodo „Innovatio“.
 6. sutinkate kurti atsarginę viso Vartotojo turinio kopiją, kad turėtumėte ją ir, prireikus, naudotumėt. „Innovatio“ nesuteikia garantijos, kad kuria atsargines bet kurios Paskyros ar Vartotojo turinio kopijas ir jūs sutinkate priimti tai kaip riziką, dėl kurios galite prarasti dalį arba visą jūsų Vartotojo turinį;
 7. neperparduosite ar neteiksite Paslaugų komerciniais tikslais, įskaitant bet kurias su „Innovatio“ susijusias technologijas, be išankstinio raštiško „Innovatio“ sutikimo;
 8. jūs žinote, kad „Innovatio“ kartais gali paskambinti dėl jūsų Paskyros. Jums bus pranešta apie tokį įrašą, jo tikslus, taip pat apie bet kokią kitą informaciją, kuri bus pateikta jums pagal galiojančius įstatymus. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, bet kokie tokie įrašai gali būti pateikti kaip įrodymai bet kuriame teisminiame procese, kuriame yra „Innovatio“ šalis.

„Innovatio“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu modifikuoti, keisti ar nutraukti bet kokį šio Svetainės ar Paslaugų aspektą, įskaitant be apribojimų, Svetainės ir Paslaugų kainas bei mokesčius.

 1. „INNOVATIO“ TURINIO IR VARTOTOJŲ TURINIO NAUDOJIMAS

Be pateiktų Bendrųjų taisyklių, šio Skyriaus nuostatos konkrečiai taikomos jūsų „Innovatio“ turinio naudojimui ir Vartotojo“ turiniui, talpinamam „Innovatio“ korporacinėse svetainėse (t. y. tose svetainėse, kurias „Innovatio“ tiesiogiai valdo arba palaiko). Taikomos nuostatos nėra skirtos ir negali perkelti jokių nuosavybės teisių arba licencijuotų teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises), kurias jūs galite turėti jūsų svetainėse patalpintame turinyje.

„Innovatio“ turinys. Išskyrus Vartotojo turinį, šios svetainės Turinys ir Paslaugos, įskaitant, be apribojimų, tekstą, programinę įrangą, scenarijus, pradinį kodą, API, grafiką, nuotraukas, garsus, muziką, vaizdo įrašus ir interaktyvias funkcijas bei ten esančius prekių ženklus, paslaugų ženklus ir logotipus („Innovatio turinys“), visam laikui priklauso arba yra licencijuoti „Innovatio“ ir yra ginami Autorių teisių. „Innovatio“ turinys pateikiamas „kaip yra“, „kaip įmanoma“ ir „su visais gedimais“, tik jūsų žiniai ir asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir negali būti atsisiųstas, platinamas, perduodamas, transliuojamas, rodomas, parduodamas, licencijuojamas ar kitaip panaudojamas bet kokiu tikslu, be aiškaus išankstinio raštiško „Innovatio“ sutikimo. Pagal šią Sutartį nėra suteikiamos jokios autorių, prekių ženklo, patento ar kitos nuosavybės teisės, ar licencijos. „Innovatio“ pasilieka visas aiškiai nesuteiktas „Innovatio“ turinio, šios Svetainės ir Paslaugų teises, ir ši Sutartis neperduoda jokios šių teisių nuosavybės.

Vartotojo turinys. Kai kurios šios Svetainės ar Paslaugų funkcijos gali leisti Vartotojams peržiūrėti, skelbti, dalintis, saugoti ar valdyti: (a) idėjas, nuomones, rekomendacijas ar patarimus („Vartotojų pateikimai“); (b) literatūros, meninį, muzikinį ar kitą turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, nuotraukas ir vaizdo įrašus (kartu su „Vartotojų pateikimais“, „Vartotojų turiniu“). Vartotojo turinys apima visą jūsų Paskyroje pateiktą turinį. Skelbdami ar viešindami Vartotojo turinį šioje svetainėje ar per Paslaugas, jūs pareiškiate ir garantuojate „Innovatio“, kad: (i) turite visas reikiamas teises platinti Vartotojo turinį šioje Svetainėje arba per Paslaugas, nes esate Vartotojo turinio autorius ir turite teisę minėtuosius platinti, arba kad turite tinkamas platinimo teises, licencijas, sutikimus ir (arba) raštiškus naudojimo leidimus pagal autorines teises ar iš kito Vartotojo turinio savininko; (ii) Vartotojo turinys nepažeidžia jokių trečiųjų šalių teisių.

Saugumas. Jūs sutinkate neapeiti, neišjungti ar kitaip trukdyti šios Svetainės saugumo funkcijoms ar šioje Svetainėje esančioms paslaugoms (įskaitant be apribojimų tas funkcijas, kurios užkerta kelią arba riboja bet kokio „Innovatio“ turinio ar „Vartotojo turinio“ naudojimą ar kopijavimą) arba apriboti šios Svetainės ar šioje Svetainėje teikiamų Paslaugų vartojimą bei ten esantį „Innovatio“ ar Vartotojo turinį.

 1. „INNOVATIO“ VARTOTOJŲ TURINIO NAUDOJIMAS

Šio skyriaus nuostatos konkrečiai taikomos „Innovatio“ Vartotojų turinio, patalpinto „Innovatio“ korporacinėse svetainėse, naudojimui (t. y. tos svetainės, kurias „Innovatio“ tiesiogiai valdo arba palaiko). Taikomos nuostatos nėra skirtos ir nesuteikia jokių nuosavybės ar licencijos teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises), kurias jūs galite turėti savo svetainėje patalpintam turiniui.

Įprastai jūs esate vienintelis atsakingas už bet kokį ir visą jūsų Vartotojo turinį ar Vartotojo turinį, kuris yra pateikiamas per jūsų Paskyrą bei už platinimo pasekmes ir platinimo reikalavimus.

Dėl Vartotojo pateikimų pripažįstate ir sutinkate, kad:

 1. jūsų Vartotojo pateikimai yra visiškai savanoriški;
 2. jūsų Vartotojo pateikimai nesukuria konfidencialių santykių ar įpareigoja „Innovatio“ laikyti jūsų Vartotojo pateiktus duomenis konfidencialiais ar slaptais;
 3. „Innovatio“ neturi jokios prievolės, nei aiškios, nei netiesioginės, plėtoti ar naudoti jūsų Vartotojo pateikimus, ir jums ar bet kokiam kitam asmeniui nemokama jokia kompensacija už tyčinį ar netyčinį naudojimąsi jūsų Vartotojo pateikimais;
 4. „Innovatio“ gali dirbti su tokiu pat ar panašiu turiniu, gali jau žinoti apie tokį turinį iš kitų šaltinių, gali tiesiog norėti plėtoti šį (ar panašų) turinį savarankiškai, arba galėjo jau imtis / arba imsis kitokių veiksmų.

„Innovatio“ turi išimtines teises (įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises ir kitas nuosavybės teises) bet kuriems šioje Svetainėje skelbiamiems Vartotojo pateikimams, ir turi teisę į neribotą jų naudojimą ir bet kokių šioje Svetainėje skelbiamų Vartotojų pateikimų platinimą tiek komerciniais, tiek bet kokiais kitais tikslais, be patvirtinimo ar kompensacijos jums ar kitiems.

Dėl Vartotojų turinio (kitokio nei Vartotojo pateikimai).

Jei turite svetainę ar kitą turinį, kurį tvarko „Innovatio“, jūs išsaugosite visas savo nuosavybės teises arba licencijuotas teises į Vartotojo turinį. Talpindami ar skelbdami Vartotojo turinį šioje Svetainėje arba per Svetainės Paslaugas, suteikiate „Innovatio“ teisę naudoti intelektinę nuosavybę ir kitas nuosavybės teises į savo Vartotojo turinį, kad Vartotojo turinys būtų įtrauktas ir naudojamas šiame tinklapyje ir Sutartyje numatytu būdu. Jūs suteikiate „Innovatio“ pasaulinę, neišimtinę, nemokamą, sublicencijuojamą (per kelis lygius) ir perleidžiamą licenciją naudoti, dauginti, platinti, rengti išvestinius darbus, derinti su kitais darbais, rodyti ir atlikti jūsų Vartotojo turinį, sietiną su šia Svetaine, Paslaugomis ir „Innovatio“ (ir „Innovatio“ dukterinių įmonių) verslu (-ais), įskaitant, be apribojimų, reklamuoti ir platinti visą ar dalį šios Svetainės bet kokiu medijos formatu ir per bet kokius medijos kanalus, be jokių apribojimų ir be jokių mokėjimų ar kitokio pobūdžio atlygio, leidimo ar pranešimo jums, ar bet kuriai trečiajai šaliai. Jūs taip pat suteikiate kiekvienam šios Svetainės Vartotojui neišimtinę licenciją pasiekti jūsų Vartotojo turinį (išskyrus Vartotojo turinį, kurį nurodote kaip „privatų“ arba „apsaugotą slaptažodžiu “) per šią svetainę ir naudoti, dauginti, platinti, parengti išvestinius darbus, sujungti su kitais darbais, rodyti ir atlikti Vartotojo turinį, kaip leidžia šios Svetainės funkcionalumas ir ši Sutartis. Minimos licencijos, kurias suteikiate Vartotojo turinyje, nutraukiamos per komerciškai pagrįstą laiką po to, kai pašalinate ar ištrinate Vartotojo turinį iš šios Svetainės. Tačiau jūs suprantate ir sutinkate, kad „Innovatio“ gali išsaugoti (bet ne platinti, rodyti ar atlikti) jūsų pašalinto ar ištrinto Vartotojo turinio, serverio kopijas. Minėtos licencijos, kurias suteikiate Vartotojo turinyje, yra nuolatinės ir neatšaukiamos. Nepaisant to, kas gali būti išdėstyta kitaip, „Innovatio“ nenaudos jokio Vartotojo turinio, kurį jūs nurodėte kaip „privatų“ arba „apsaugotą slaptažodžiu “, šios Svetainės ar „Innovatio“ verslo (-ų) reklamai.

 1. TURINIO STEBĖJIMAS. PASKYROS NUTRAUKIMO TAISYKLĖS

„Innovatio“ paprastai nevykdo išankstinio Vartotojų turinio patikrinimo (nesvarbu, ar jis paskelbtas „Innovatio“ valdomoje Svetainėje, ar paskelbtas šioje Svetainėje). Tačiau „Innovatio“ pasilieka teisę (bet neprisiima jokios pareigos) tai daryti ir nuspręsti, ar bet kuris vartotojo turinio elementas yra tinkamas ir (arba) atitinka šią Sutartį. „Innovatio“ bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo gali pašalinti bet kurį Vartotojo turinio elementą (paskelbtą „Innovatio“ valdomoje svetainėje arba paskelbtą šioje Svetainėje) ir (arba) nutraukti Vartotojo prieigą prie šios Svetainės arba šioje Svetainėje randamų paslaugų, dėl bet kokios medžiagos talpinimo ar skelbimo, kuri pažeidžia šią Sutartį arba dėl kitokio šios Sutarties pažeidimo (kaip nustato „Innovatio“ pagal savo vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą). „Innovatio“ taip pat gali nutraukti Vartotojo prieigą prie šios Svetainės arba šioje Svetainėje esamų Paslaugų, jei „Innovatio“ turi pagrindo manyti, kad Vartotojas yra pakartotinis pažeidėjas. Jei „Innovatio“ nutraukia jūsų prieigą prie šios Svetainės ar jos Paslaugų, „Innovatio“ pagal savo vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą gali pašalinti ir sunaikinti bet kokius jūsų serveriuose saugomus duomenis ir failus.

 1. PAPILDOMOS TEISĖS

„Innovatio“ aiškiai nurodo, kad pasilieka teisę atsisakyti, atšaukti, nutraukti, sustabdyti, užrakinti ar pakeisti prieigą (ar kontroliavimą) prie bet kurios Paskyros ar Paslaugos, dėl bet kokios priežasties (kaip nustato „Innovatio“ pagal savo vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą), įskaitant, bet neapsiribojant: (i) ištaisyti „Innovatio“ padarytas klaidas, siūlant ar teikiant bet kokias Paslaugas; (ii) padėti vykdyti sukčiavimo ir piktnaudžiavimo nustatymą ir prevenciją; (iii) laikytis teismo nurodymų prieš jus ir (arba) Svetainę bei nacionalinių ir tarptautinių įstatymų, taisyklių ir teisės aktų; iv) laikytis teisėsaugos prašymų, įskaitant tesimo šaukimo prašymus; v) laikytis bet kokio ginčų sprendimo proceso; vi) ginti bet kokius teisinius ieškinius ar grasinamus teisinius ieškinius, neapsvarstant, ar tokie teisiniai ieškiniai ar grasinami teisiniai ieškiniai galiausiai nustatomi kaip pelnyti, ar ne; (vii) išvengti „Innovatio“, „Innovatio“ pareigūnų, direktorių, darbuotojų ir agentų civilinės ar baudžiamosios atsakomybės, taip pat ir „Innovatio“ filialų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai jūs padavėte į teismą arba grasinate paduoti „Innovatio“ į teismą.

„Innovatio“ aiškiai nurodo ir pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti bet kokias ir visas Paslaugas, kai, pagal „Innovatio“ vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą, jūs persekiojate arba grasinate „Innovatio“ ir (arba) „Innovatio“ darbuotojams.

 1. PREKĖS ŽENKLO IR (ARBA) AUTORIŲ TEISIŲ IEŠKINIAI

„Innovatio“ palaiko intelektinės nuosavybės apsaugą. Jei norite pateikti: (i) prekės ženklo ieškinį dėl ženklo, kuriam turite galiojantį, registruotą prekės ženklą ar paslaugos ženklą; (ii) autorių teisių ieškinį dėl medžiagos, kuriai jūs turite bona fide autorių teises, žr. į „Innovatio“ „Prekės ženklo“ ir (arba) „Autorių teisių pažeidimo taisykles“, nurodytas pirmiau ir prieinamas čia.

 1. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES

Šioje Svetainėje ir šioje Svetainėje teikiamose Paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra „Innovatio“ nuosavybė ar kurių „Innovatio ” nekontroliuoja. „Innovatio“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių turinį, sąlygas, privatumo politiką ar praktiką. Be to, „Innovatio“ necenzūruoja arba neredaguoja jokio trečiosios šalies interneto svetainės turinio. Naudodamiesi šia Svetaine ar šioje Svetainėje randamomis paslaugomis, Jūs aiškiai nurodote, kad atleidžiate „Innovatio“ nuo bet kokios ir visos atsakomybės, kylančios dėl jūsų trečiosios šalies svetainės naudojimo. Atitinkamai „Innovatio“ skatina jus suvokti, kada paliekate šią Svetainę ar šioje Svetainėje esančias paslaugas ir peržiūrėti kiekvienos kitos svetainės, kurią galite aplankyti, sąlygas, privatumo politiką ir kitus reglamentuojančius dokumentus.

 1. PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ ATSISAKYMAS

JŪS KONKREČIAI PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD JŪSŲ NAUDOJIMASIS ŠIA SVETAINE IR JOJE ESANČIOMIS PASLAUGOMIS YRA JŪSŲ RIZIKA, IR KAD ŠI SVETAINĖ IR JOJE ESANČIOS PASLAUGOS YRA PATEIKIAMOS „KAIP YRA”, “KAIP ĮMANOMA” IR „SU VISAIS TRŪKUMAIS“. „INNOVATIO“, „INNOVATIO“ PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI IR VISOS TREČIOSIOS PASLAUGŲ TIEKĖJŲ ŠALYS ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, ĮSTATYMINIŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, BET KURIŲ NUMANOMŲ PAVADINIMO, PREKYBOS, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJŲ.

„INNOVATIO“, „INNOVATIO” PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI IR AGENTAI NESUTEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ DĖL: (I) ŠIO TINKLALAPIO TIKSLUMO, IŠSAMUMO, AR TURINIO; (II) BET KOKIŲ SU ŠIA SVETAINE SUSIETŲ SVETAINIŲ (PER HIPERNUORODAS, REKLAMĄ AR KITAIP); (III) IR (ARBA) PASLAUGŲ, ESANČIŲ ŠIOJE SVETAINĖJE ARBA BET KURIOSE SU ŠIA SVETAINE SUSIETOSE (PER HIPERNUORODAS, REKLAMĄ AR KITAIP) SVETAINĖSE TIKSLUMĄ, IŠSAMUMĄ, AR TURINĮ, IR „INNOVATIO“ DĖL PAMINĖTŲ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS.

BE TO, JŪS KONKREČIAI PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD JOKIA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ INFORMACIJA, KURIĄ SUTEIKIA „INNOVATIO“, „INNOVATIO“ PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR AGENTAI (ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, SKAMBUČIŲ CENTRO AR KLIENTŲ APTARNAVIMO ATSTOVUS) IR TREČIOSIOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ŠALYS: (I ) YRA TEISINIAI AR FINANSINIAI PATARIMAI; (II) SUKURIA BET KOKIĄ GARANTIJĄ, SUSIJUSIĄ SU ŠIA SVETAINE AR ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIOMIS PASLAUGOMIS, IR VARTOTOJAI NETURĖTŲ VADOVAUTIS TOKIA INFORMACIJA AR PATARIMAIS.

MINĖTAS ĮSPĖJIMAS APIE PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ ATSISAKYMĄ TAIKOMAS VISAPUSIŠKAI ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMU MASTU IR IŠLIEKA PER BET KOKĮ ŠIOS SUTARTIES AR JŪSŲ NAUDOJIMOSI ŠIA SVETAINE, AR PASLAUGOMIS, ESANČIOMIS ŠIOJE SVETAINĖJE, NUTRAUKIMĄ AR PASIBAIGIMĄ.

 1. RIBOTA ATSAKOMYBĖ

JOKIAIS ATVEJAIS „INNOVATIO“, „INNOVATIO“ PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, ATSTOVAI IR VISOS TREČIOSIOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ŠALYS NEATSAKO JUMS AR BET KURIAM KITAM ASMENIUI AR SUBJEKTUI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ, BAUDŽIAMĄ AR NUOSTOLIŲ ŽALĄ, ĮSKAITANT TĄ, KURI GALI ATSIRASTI DĖL: (I) ŠIOS SVETAINĖS TIKSLUMO, IŠSAMUMO AR TURINIO; (II) BET KOKIŲ SVETAINIŲ, SUSIETŲ SU ŠIA SVETAINE (PER HIPERNUORODAS, REKLAMĄ AR KITAIP), TIKSLUMĄ, IŠSAMUMĄ AR TURINĮ; (III) ŠIOJE SVETAINĖJE ARBA SVETAINĖSE, KURIOS YRA SUSIETOS SU ŠIA SVETAINE (PER HIPERNUORODAS, REKLAMĄ AR KITAIP) PASLAUGŲ; (IV) BET KOKIO POBŪDŽIO ASMENS SUŽALOJIMO AR TURTO ŽALOS; (V) BET KOKIO POBŪDŽIO TREČIOSIOS ŠALIES ELGESIO; (VI) BET KOKIO ŠIOS SVETAINĖS AR SU ŠIA SVETAINE SUSIETŲ SVETAINIŲ (PER HIPERNUORODAS, REKLAMĄ AR KITAIP) PASLAUGŲ SUTRIKDYMO AR NUTRAUKIMO; (VII) BET KOKIŲ VIRUSŲ, KLAIDŲ, „TROJOS ARKLIŲ“ AR PAN., KURIE GALI BŪTI PERDUODAMI Į ŠIĄ SVETAINĘ AR IŠ JOS, ARBA IŠ / Į BET KOKIAS SVETAINES, SUSIETAS SU ŠIĄ SVETAINE PER (PER HIPERNUORODAS, REKLAMĄ AR KITAIP); (VIII) BET KOKIO VARTOTOJO TURINIO AR TURINIO, KURIS YRA ŠMEIŽIANTIS, PRIEKABIAUJANTIS, UŽGAULUS, ŽALINGAS NEPILNAMEČIAMS ARBA BET KURIAI SAUGOMAI GRUPEI, PORNOGRAFINIS, SKIRTAS TIK SUAUGUSIESIEMS, NEPADORUS ARBA KITAIP NEPRIIMTINAS; (IX) BET KOKIŲ NUOSTOLIŲ AR ŽALOS, PATIRTOS DĖL TO, KAD NAUDOJOTE ŠIĄ SVETAINĘ AR ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIAS PASLAUGAS, NESVARBU, AR TAI PAGRĮSTA GARANTIJA, SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU AR BET KOKIA KITA TEISINE AR TEISINGA TEORIJA, IR AR „INNOVATIO“ YRA INFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ AR NE.

PAPILDOMAI, JŪS KONKREČIAI PRIPAŽĮSTATE IR sutinkate, kad bet koks ieškinių pagrindas, atsirandantis iš (arba) susijęs su šia Svetaine ar Paslaugomis, esančiomis šioje Svetainėje, turi būti pradėtas per (1) vienerius metus nuo ieškinio priežasties, kitaip toks ieškinio pagrindas yra visam laikui uždraustas.

PAPILDOMAI, JŪS KONKREČIAI PRIPAŽĮSTATE IR sutinkate, kad jokiu atveju bendra „Innovatio“ atsakomybė neviršys 10 000 JAV dolerių.

Minėtas atsakomybės apribojimas taikomas visapusiškai, kiek tai leidžia įstatymas, ir išsilaiko per bet kokį šios Sutarties arba jūsų naudojimosi šia Svetaine ar Paslaugomis, esančiomis šioje svetainėje, nutraukimą ar pasibaigimą.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS TAIKOMAS, kiek tai leidžia įstatymas, ir išsilaiko per bet kokį šios Sutarties arba jūsų naudojimosi šia Svetaine ar Paslaugomis, esančiomis šioje svetainėje, nutraukimą ar pasibaigimą.

 1. NEBAUDŽIAMUMAS

Jūs sutinkate apsaugoti, ginti, garantuoti nebaudžiamumą ir laikyti nekaltais „Innovatio“, „Innovatio“ pareigūnus, direktorius, darbuotojus, agentus ir trečiąsias paslaugų teikėjų šalis nuo ir dėl bet kokių, ir bet kokio pobūdžio pretenzijų, reikalavimų, mokesčių, išlaidų, nuostolių, įsipareigojimų ir žalos (įskaitant, be apribojimų, pagrįstus advokatų mokesčius), kurie paskirti „Innovatio“ arba kuriuos „Innovatio“ tiesiogiai ar netiesiogiai patyrė dėl: (i) jūsų prieigos ir naudojimosi šia Svetaine ar Paslaugomis, esančiomis šioje Svetainėje; (ii) bet kurios jūsų šios Sutarties nuostatos ar joje įtrauktų taisyklių, ar susitarimų pažeidimo; (iii) jūsų trečiosios šalies teisės pažeidimų, įskaitant, be apribojimų, bet kokią intelektinės nuosavybės ar kitos nuosavybės teisę. Šiame skyriuje numatyta nebaudžiamumo prievolė išsilaiko per bet kokį šios Sutarties arba jūsų naudojimosi šia Svetaine ar Paslaugomis, esančiomis šioje svetainėje, nutraukimą ar pasibaigimą.

 1. NUTRAUKTOS PASLAUGOS. TARNAVIMO LAIKO PABAIGOS TAISYKLĖS

„Innovatio“ pasilieka teisę bet kada nutraukti arba sustabdyti bet kokių Paslaugų teikimą bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties ir be išankstinio įspėjimo. Nors „Innovatio“ deda daug pastangų maksimaliai padidinti visų savo Paslaugų tarnavimo laiką, yra atvejų, kai Paslauga, kurią siūlome, bus nutraukta arba pabaigs „tarnavimo laiką“ („TL“). Tokiu atveju „Innovatio“ nebepalaikys šio produkto ar Paslaugos nuo TL datos.

Pranešimas ir migracija. Jei bet kuri siūloma Paslauga pasiekia arba pasieks TL, bandysime pranešti jums trisdešimt ar daugiau dienų iki TL datos. Jūsų pareiga imtis visų būtinų veiksmų, kad pakeistumėte Paslaugą, migruojant į naują Paslaugą prieš TL datą arba visiškai nutraukiant minėtos Paslaugos naudojimą prieš TL datą. Bet kuriuo atveju „Innovatio“ pasiūlys panašią Paslaugą, į kurią galėsite pereiti likusiam pirkinio laikotarpiui arba proporcingą grąžinamąją išmoką, kurią „Innovatio“ nustatys pagal savo vienasmenę ir absoliučią nuožiūrą. „Innovatio“ gali, pranešę arba nepranešę, perkelti jus į naujausią Paslaugos versiją, jei tokia yra. Jūs sutinkate prisiimti visą atsakomybę už visus nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokios migracijos.

Jokios atsakomybės. „Innovatio“ neatsako jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokių mūsų siūlomų Paslaugų arba Paslaugų, kurioms suteikiame prieigą, pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

 1. MOKESČIAI
 • BENDROSIOS NUOSTATOS

Jūs sutinkate sumokėti bet kokias ir visas kainas bei mokesčius už Paslaugas, įsigytas ar gautas šioje Svetainėje, paslaugų užsakymo metu. Visos kainos ir mokesčiai yra negrąžinami, nebent nurodoma kitaip žemiau esančiame skyriuje „Gražinimo taisyklės”, net jei jūsų paslaugos yra sustabdytos, nutrauktos arba perkeltos iki Paslaugų termino pabaigos.

„Innovatio“ aiškiai nurodo, kad pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar modifikuoti savo kainas ir mokesčius, ir tokie pokyčiai bus paskelbiami internetu šioje Svetainėje bei įsigalios nedelsiant be papildomo reikalavimo apie tai jums pranešti. Jei Jūs įsigijote ar gavote Paslaugas mėnesių ar metų laikotarpiui, kainos ir mokesčių pakeitimai įsigalioja, kai aptariamos Paslaugos yra atnaujinamos, kaip aprašyta toliau.

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama bet kokioje su produktu susijusioje Sutartyje, sumokėti už Paslaugas galite naudodami bet kurį iš šių Mokėjimo būdų: (i) pateikiant galiojančią kredito kortelę. Paslaugoms, siūlančioms „Greitąjį apmokėjimą“, spustelėjus „Greitasis apmokėjimas“ mygtuką, ši Paslauga bus automatiškai užsakyta ir kaina bus nuskaičiuojama nuo jūsų Paskyroje nurodyto pagrindinio Mokėjimo būdo. Tokio užsakymo patvirtinimas bus išsiųstas jūsų Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad: kai jūsų Mokėjimo būdui išduodamos grąžinamosios išmokos, „Innovatio“ išduodamas grąžinimo kvitas yra tik patvirtinimas, kad „Innovatio“ pateikė grąžinamąją išmoką į „Mokėjimo būdą“, kuris buvo nuskaitytas pradinio pardavimo metu, ir kad „Innovatio“ visiškai nekontroliuoja, kada grąžinamoji išmoka bus pritaikyta jūsų Mokėjimo būdo balansui. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad mokėjimo teikėjas ir (arba) atskiras išduodantis bankas, susietas su jūsų Mokėjimo būdu, nustato ir reguliuoja grąžinimo terminus, ir kad tokie grąžinimo terminai gali trukti nuo penkių (5) darbo dienų iki pilno sąskaitos ciklo arba ilgiau.

Grąžinimo taisyklės: čia aprašomi produktai ir Paslaugos, kurias galima grąžinti („Grąžinimo taisyklės“). Produktų ir paslaugų, už kuriuos galima atgauti pinigus, grąžinimo galite paprašyti per keturioliką (14) dienų nuo pirkimo datos („grąžinimo laikotarpis“). Nepanaudotas laikas bus skaičiuojamas kaip pirkinio laikotarpyje esantis likusių mėnesių skaičius, neįskaitant mėnesio, kurio metu vykdomas grąžinimo prašymas. Jokiu atveju negalėsite atlikti daugiau nei vieno to paties produkto grąžinimo.

(B) TARPTAUTINIŲ MOKĖJIMŲ GALIMYBĖS

„Innovatio“ siūlo įvairias alternatyvias tarptautines mokėjimo galimybes per įvairius Tarptautinių mokėjimo paslaugų teikėjus („TMPT“). Jei pasirenkate TMPT, prieš užbaigdami savo transakciją „Innovatio“, jūs nurodote, kad jau sutikote su bet kokiomis ir visomis TMPT taikomomis klientų aptarnavimo sutartimis. Taip pat sutinkate leisti TMPT nuskaityti visą jūsų pirkinio sumą nuo pasirinktos banko sąskaitos, e.piniginės paskyros (įskaitant kredito kortelę (-es), banko sąskaitos (-as) ar kito leistino mokėjimo būdo (-ų), susieto su jūsų e.piniginės sąskaita) arba nuo bet kokios kitos sąskaitos, susijusios su pasirinktu TMPT (įskaitant, bet neapsiribojant, išankstinio apmokėjimo korteles ir mobiliuosius mokėjimus), kartu vadinamus „Finansavimo šaltiniais“. Be to, sutinkate leisti pasirinktam TMPT nuskaityti, jei taikytina, „valiutos keitimo mokestį“, taip pat visus kitus mokesčius, taikomus jūsų sutarčiai su TMPT (kartu – TMPT mokesčiai), nuo jūsų finansavimo šaltinio. Jūs suprantate ir sutinkate, kad TMPT gali bet kuriuo metu pakeisti TMPT mokesčius, „Innovatio“ apie tai jūsų neįspėjant. Tai jūsų pareiga laikyti savo Finansavimo šaltinius atnaujintus ir papildytus. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad: (i) TMPT pasilieka teisę atmesti transakciją dėl bet kokios priežasties (įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimus, kurie nepavyksta dėl jūsų finansavimo šaltinių, nes jų nebėra arba juose nėra pakankamų lėšų; (ii) tokiu atveju nei TMPT, nei „Innovatio“ neatsako dėl to nei jums, nei trečiosioms šalims. Jūs pripažįstate, kad „Innovatio“ nesistengs pradėti vykdyti jūsų įsigytų Paslaugų tol, kol „Innovatio“ per atitinkamą mokėjimo vykdytoją, asocijuotą su TMPT, negaus patvirtinimo apie mokėjimą. Jūs pripažįstate, kad nuo užsakymo pateikimo iki TMPT mokėjimo patvirtinimo per asocijuotą mokėjimo vykdytoją gali būti keleto valandų ar dienų tarpas. Jei „Innovatio“ per trisdešimt (30) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos negauna patvirtinimo apie mokėjimą iš mokėjimo vykdytojo, asocijuoto su TMPT, jūsų užsakymas gali būti atšauktas, ir jums vėl reikės pradėti užsakymo procesą. Jei norite atšaukti mokėjimą už vykdomą transakciją, galite atšaukti užsakymą per „Innovatio“ paskyrą. Kai įmanoma, mokėjimai gauti iš anksčiau atšauktų užsakymų, bus automatiškai grąžinami į pradinį Mokėjimo būdą. Jei tuo metu, kai Innovatio gauna patvirtinimą apie mokėjimą iš TMPT (per asocijuotą mokėjimo vykdytoją): (i) nebegalima įsigyti Paslaugos; (ii) mūsų sistemose buvo atšauktas vykdomas užsakymas; (iii) mokėjimo patvirtinimas neatitinka vykdomo užsakymo dolerių sumos ir todėl jūsų pirkinys yra permokėtas arba nepakankamai apmokėtas, „Innovatio“ gali automatiškai išduoti dalinį grąžinimą (permokos atveju) arba pilną grąžinamąją išmoką (jei yra nepakankamas apmokėjimas) į jūsų Finansavimo šaltinį. Jei gaunate visą grąžinamąją išmoką, turėsite dar kartą pradėti pirkimo procesą. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad TMPT pasilieka teisę negrąžinti TMPT mokesčių, susijusių su grąžinta transakcija. Todėl, jei nenurodyta kitaip, visos „Innovatio“ suteiktos grąžinamosios išmokos be TMPT mokesčių.

 1. ĮPĖDINIAI IR TEISIŲ PERĖMĖJAI

Ši Sutartis įpareigoja ir galioja šioms šalims ir jų atitinkamiems paveldėtojams, teisių įpėdiniams ir teisių perėmėjams.

 1. JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAVĖJŲ

Nė viena Sutarties nuostata nesuteikia jokių teisių ar naudos trečiajai šaliai.

 1. LAIKYMASIS VIETOS ĮSTATYMŲ

„Innovatio ” nepateikia jokių pareiškimų ar garantijų, kad šioje Svetainėjė arba Šioje Svetainėje esančiose Paslaugose esantis turinys yra tinkamas visose šalyse ar jurisdikcijose; ar kad prieiga prie šios Svetainės ar šioje Svetainėje esančių Paslaugų galima iš trečiųjų šalių ar jurisdikcijų, kuriose šis turinys yra neteisėtas ir draudžiamas. Vartotojai, kurie pasirenka naudoti šią Svetainę ar šioje Svetainėje esamas paslaugas, yra atsakingi už visų vietinių įstatymų, reglamentų ir laisyklių laikymąsi. 

 1. REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI. JURISDIKCIJA.VIETA.

Ši Sutartis yra reglamentuojama ir yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.